Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest:

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju.

2. Cele konkursu:

 • podnoszenie poziomu gry na saksofonie
 • promowanie umiejętności artystycznych uczniów,
 • zdobywanie doświadczenia estradowego przez uczniów szkół muzycznych,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych,
 • promowanie i prezentowanie muzyki klasycznej na saksofonie,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół muzycznych,
 • pobudzanie wyobraźni oraz rozbudzanie świadomości wykonawczej uczniów.

3. Forma przesłuchań

Przesłuchania mają charakter konkursowy. Odbędą się w dniu 13.05.2019 roku w Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju. Adres: al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas saksofonu Szkół Muzycznych I stopnia oraz ogólnokształcących, podstawowych szkół muzycznych,
 • przesłuchania konkursu mają charakter otwarty,
 • przesłuchania odbędą się na zasadach konkursu jednoetapowego,
 • kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów,
 • czas trwania występu konkursowego powinien być ściśle przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu występu może spowodować dyskwalifikację uczestnika,
 • liczba zgłoszeń uczestników jest ograniczona, o zamknięciu listy organizator poinformuje na oficjalnej stronie Konkursu https://www.muzyczna.busko.pl/

4. Kategorie:

 • kategoria I uczniowie klas I, II cyklu sześcioletniego oraz klas I cyklu czteroletniego
 • kategoria II uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klas II i III cyklu czteroletniego
 • kategoria III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas IV cyklu czteroletniego

5. Program konkursu:

Kategoria I:

 • jeden lub dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci,
 • czas trwania do 4 minut

Kategoria II

 • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci,
 • czas trwania do 7 minut

Kategoria III

 • dwa utwory lub części utworów cyklicznych o odmiennym charakterze, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci,
 • czas trwania do 10 minut

6. Kryteria oceniania:

 • Jury będzie oceniać wykonanie utworów pod względem warsztatowym, technicznym i muzycznym,
 • występy uczestników oceniane będą w skali od 1 do 25,
 • uczestnikami konkursu nie mogą być uczniowie członków Jury,
 • obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne, w przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Konkursu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury,
 • komisja ma prawo do przyznania nagród specjalnych według swego uznania,
 • w każdej kategorii zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz wyróżnienia.
 • wyniki Jury zostaną ogłoszone na koncercie laureatów w dniu konkursu oraz na stronie internetowej Szkoły Muzycznej,
 • w wyniku nieobecności nagrodzonej osoby na koncercie laureatów dyplomy nie będą rozsyłane, tym samym uczestnik rezygnuje z wszelkich nagród rzeczowych oraz dyplomu.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

 1. Wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego,
 2. Wysłanie dowodu wpłaty wpisowego na adres mailowy szkola@muzyczna.busko.pl
 3. Wysłanie skanu podpisanej Zgody na udział i wykorzystanie wizerunku dziecka na adres szkola@muzyczna.busko.pl

Druk zgody do pobrania znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.04.2019r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń i wcześniejszego zamknięcia listy.

Wpisowe w wysokości 80 zł. należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2019 r. na konto:

95 8480 0004 3001 0098 5453 0001

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju,
al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

w tytule prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika.

Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane!

8. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie związane z:

 • wykonywaniem utworów podczas Konkursu i Koncertu Laureatów,
 • prawami do wizerunku własnego utrwalanego za pomocą aparatów oraz kamer,
 • uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora Konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: publiczne odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet, publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji.

9. Pozostałe informacje:

 • komisja wyznaczy uczestników, którzy wystąpią na koncercie laureatów,
 • koncert laureatów odbędzie się w dniu konkursu 13.05.2019 roku,
 • w przypadku dyskwalifikacji ucznia lub jego rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane,
 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa,
 • koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące nauczycieli i uczniów, bądź sami uczestnicy,
 • regulamin konkursu, karta zgłoszeń, harmonogram przesłuchań, protokół Jury oraz zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej: https://www.muzyczna.busko.pl
 • przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • informacji udziela: Justyna Kulesza 797-286-230

10. Jury konkursu:

dr Alicja Wołyńczyk – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie

ad. dr Rafał Rachwał – Akademia Muzyczna w Poznaniu

dr Łukasz Nędza – Akademia Muzyczna w Krakowie